Disclaimer

Disclaimer

Vrijwaring
Aan de internetsite van Ortho-Helmond is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Ortho-Helmond, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Ortho-Helmond aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Ortho-Helmond pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van Ortho-Helmond op www.orthohelmond.nl is eigendom van Ortho-Helmond, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Ortho-Helmond internetsite door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Ortho-Helmond nodig.